info@putaroca.pl  |  Indywidualna Obsługa Klienta w godz. 11:00 - 17:00    +48 513602600 

Puta Roca

  • SSL Bezpieczne zakupy

  • 14 dni na zwrot towaru

  • Szybka wysyłka

  • Korzystne ceny

  • Sprawdzona jakość

Regulamin
 Regulamin sklepu internetowego Puta Roca
obowiązujący od dnia 14 grudnia 2020 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.putaroca.pl jest
prowadzony przez Puta Roca mieszczącą się przy pl. opaczewska 11/12 , 02-368 w Warszawie
o numerze NIP: 5242478156 , numer Regon: 142279199

Dane kontaktowe:
1) adres korespondencyjny:
Puta Roca
ul. opaczewska 11/12
02-368 Warszawa
2) adres poczty elektronicznej: info@putaroca.pl
3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 513602600. Godziny pracy Biura Obsługi
Klienta podane są w zakładce KONTAKT 
(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług
korzystasz).
 
2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie
rozumieć:
1) Puta Roca - sklep internetowy 
prowadzony przez Puta Roca Paulina Dmowska mieszczącą się przy pl. opaczewska 11/12 , 02-368 w Warszawie
o numerze NIP: 5262733605, numer Regon: 142827560
2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Puta Roca dostępny na stronie
internetowej pod adresem www.putaroca.pl
3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia
przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że
posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność
prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu
internetowego;
4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Puta Roca
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która
składa zamówienie w Sklepie;
5) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których sklep skompletuje
zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar
przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca
wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy;
7) Salon - sklep firmowy prowadzony przez Puta Roca w którym
oferowane są przez towary do bieżącej sprzedaży. 
8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego,
określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego
w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania
towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Puta Roca przez Klienta oferty zawarcia umowy
sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem
zamówienia;

4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności
zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów
znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz
zasady postępowania reklamacyjnego.
5. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe lub są to wzory produktów wykonywanych na zamówienie.
6. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu
internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych
wymagań technicznych:
1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
2) posiadanie przeglądarki internetowej:
a) Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX,
JavaScript i cookies lub
b) Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy,
JavaScript i cookies lub
c) Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy,
JavaScript i cookies lub
d) Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript
i cookies lub
e) Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie
internetowym, Puta Roca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia
zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Puta Roca zapewnia bezpieczeństwo
transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL
(SecureSocketLayer).
8. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem
dóbr osobistych innych podmiotów,
3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie
w zakresie własnego użytku osobistego,
6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 2 Rejestracja i logowanie

1. Puta Roca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia
i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod
adresem www.putaroca.pl
2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu
internetowego po zalogowaniu się.
3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez
rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym
ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym,
śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie
głównej Sklepu internetowego pod adresem www.putaroca.pl zakładki
„Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia
za pośrednictwem Sklepu internetowego.
6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza
rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu
dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez
Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego
danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie
danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji
i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest
dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych
nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta
Klienta.
7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na
podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Kazar
wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług
drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta
na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez
Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta
Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając
wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez
podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Puta Roca za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@putaroca.pl albo w formie pisemnej na
adres pocztowy Puta Roca wskazany w § 1 punkt 1.1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta
wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego
w Sklepie internetowym.
10. Puta Roca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem
14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub
postanowienia niniejszego Regulaminu,
2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich
lub dobre obyczaje,
3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego
funkcjonowanie,
4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej
informacji handlowej (spam).
11. Puta Roca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta
przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie
zarejestrowany w Sklepie internetowym.
12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak
również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie
skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak
również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma
wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 3 Składanie zamówień

1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego
przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę
przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu
internetowego www.putaroca.pl
2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie
przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed
finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury
składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem
Sklepu internetowego.
3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych
osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz
wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia,
zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia
w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych
osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia
zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne
i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu
internetowego www.putaroca.pl skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób
dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić
i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup”. Naciśnięcie na przycisk
„Potwierdzam zakup” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do
koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu
internetowego lub jako produkt na indywidualne zamowienie (dla produktów ze złota proby 585) w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera
rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk „Do kasy”,
Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz
zamówienia.
6. W formularzu zamówienia należy wskazać:
1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,
2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być
dostarczony na inny adres niż adres Klienta oraz do miejsca innego niż Paczkomat InPost, 
lub inny punkt odbioru.
7. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie
z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
8. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru, jest każdorazowo
podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.putaroca.pl w trakcie
składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez
Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz
z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
10. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdź
zakup”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru
towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych
w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć
na przycisk „Edytuj” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania
zamówienia.
11. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu
dostarczenia towaru, sposobu płatności, wypełnieniu formularza zamówienia, zaakceptowaniu
niniejszego Regulaminu oraz podaniu danych koniecznych do realizacji umowy sprzedaży
towaru. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdź
zakup”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą
obowiązek zapłaty.
12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Puta Roca oferty zawarcia umowy sprzedaży
towaru będącego przedmiotem zamówienia.
13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany
w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem
Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Puta Roca wiadomość elektroniczna
z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą
otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Puta Roca z potwierdzeniem otrzymania
zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy
Klientem a Puta Roca. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej
umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej
z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz
z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie
odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
13.1. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz
koszty dostarczenia towaru w ciągu 5 dni od otrzymania od Puta Roca wiadomości elektronicznej
z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa
w § 3 punkt 13 niniejszego Regulaminu. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie,
zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta. Klient nie ponosi
żadnych kosztów w związku z anulowaniem zamówienia.
13.2
. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego
towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze
przesyłki zawierającej zamówiony towar.
14. Świadczenie przez Puta Roca usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania
zamówień na towary oferowane przez Puta Roca za pośrednictwem Sklepu internetowego jest
nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po
zrealizowaniu zamówienia przez Kazar albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta
składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
15. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie
(Klientowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do momentu
nadania przez Puta Roca przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli
o anulowaniu zamówienia może zostać złożone przez wysłanie go na adres poczty elektronicznej (adres email),
wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie
z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie wysłana wiadomość dotycząca statusu zamówienia.
Powyższe uprawnienie do anulowania zamówienia (umowne prawo do odstąpienia od umowy)
nie narusza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni
bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
o którym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.

§ 4 Ceny towarów

1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są
w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług
(VAT). Ceny podawane na stronach internetowych Sklepu internetowego dotyczą jednej sztuki
towaru (lub pary, jeśli towar jest zwyczajowo sprzedawany w parach).
2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów
dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na
stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także
bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane
są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru
oraz koszty jego dostarczenia.
3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na
stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili
złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie
przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla towarów oferowanych
do sprzedaży w Salonach obowiązują ceny towarów uwidocznione w Salonie.
6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać
zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem
w życie zmiany ceny.

§ 5. Akcje promocyjne

1. Na stronach Sklepu internetowego Puta Roca, mogą być organizowane promocje lub wyprzedaże
(dalej zwane Akcjami promocyjnymi).
2. Akcje promocyjne mogą polegać w szczególności na:
a) udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany towar lub kategorię towarów
w Sklepie internetowym;
b) udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na towar najtańszy lub najtańsze przy
zakupie określonej ilości towarów w Sklepie internetowym;
c) udzielenie rabatu kwotowego lub procentowego na towary znajdujące się w zestawie,
zakupione w Sklepie internetowym.
3. Szczegółowe warunki Akcji promocyjnych ogłaszane są przed rozpoczęciem danej promocji na
stronach Sklepu internetowego Puta Roca.
4. Akcje promocyjne są elementem działań marketingowych prowadzonych przez Kazar, których
celem jest promocja towarów marki Kazar.
5. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być Klient będący osobą fizyczną, który ukończył 13. rok
życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest
zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności
prawnych, która w czasie trwania akcji promocyjnej działa, jako konsument w rozumieniu art.
221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową dokona zakupu
objętego daną Akcją promocyjną („Uczestnik”).
6. Akcjami promocyjnymi nie są objęte Karty Podarunkowe.
7. Rabat liczony jest od wartości brutto towaru promocyjnego.
8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, jeśli każdorazowo spełni
warunki udziału w danej Akcji promocyjnej, chyba że co innego wyraźnie wskazano
w szczegółowych warunkach danej Akcji promocyjnej.
9. Puta Roca jest uprawnions do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego towaru lub kategorii
towarów objętych jednym zamówieniem lub daną Akcją promocyjną.
10. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi Akcjami promocyjnymi, chyba że co innego wyraźnie
wskazano w szczegółowych warunkach danej Akcji promocyjnej. Powyższe, w szczególności
oznacza, że towarami promocyjnymi nie mogą być towary uprzednio przecenione, podlegające
wyprzedaży lub na które udzielono rabatu w ramach innej Akcji promocyjnej (chyba, że co
innego wyraźnie wskazano w szczegółowych warunkach danej Akcji promocyjnej).
11. Wartość rabatu (udzielonego w ramach danej Akcji promocyjnej upustu) nie podlega wymianie
na środki pieniężne w całości lub w części, ani na Karty Podarunkowe.
12. Jeśli w wyniku odstąpienia od umowy, odpadną warunki udzielonego w ramach danej Akcji
promocyjnej rabatu, Uczestnik traci uprawnienie do udzielonego rabatu. W takim przypadku
Uczestnik Akcji promocyjnej zobowiązany będzie według swojego wyboru do zwrotu kwoty
udzielonego rabatu albo do zwrotu towaru/towarów promocyjnych, na które udzielono rabatu.
Powyższe stosuje się w szczególności, gdy przedmiotem zamówienia jest zestaw promocyjny
(w takim przypadku odstąpienie lub rezygnacja z zamówienia może dotyczyć wyłącznie całego
zestawu promocyjnego), a także w przypadku, gdy do otrzymania rabatu uprawnia zakup
określonej w Akcji promocyjnej liczby towarów.
13. Zasady Akcji promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie
dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą. W szczególności zmiana zasad akcji
promocyjnej może nastąpić w przypadku zmiany przepisów dotycząc organizacji Akcji
promocyjnych, przedłużenia czasu obowiązywania akcji promocyjnej oraz zmiany sposobu
przeprowadzania Akcji promocyjnej spowodowanej względami technicznymi.
14. O zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej decyduje data złożenia
zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
15. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez czas określony, do odwołania lub do czasu
wyczerpania puli towarów.
§ 5 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego
towaru
1. Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektroniczne określone są na stronie internetowej
Sklepu internetowego w zakładce „Formy płatności” pod adresem
www.putaroca.pl oraz na stronie internetowej pod
adresem. Ponadto aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane
do wyboru na początku procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia
zamówienia.

 
§ 6. Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru
 
1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
1
1
. Aktualnie dostępne sposoby dostawy określone są na stronie internetowej Sklepu
internetowego w zakładce „Sposoby i terminy dostawy” pod
adresem https://www.putaroca.pl oraz na
stronie internetowej pod adresem www.dpd.com.pl . Ponadto aktualnie dostępne sposoby
dostawy oraz jej koszty są prezentowane do wyboru na początku procedury składania
zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia.
2. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca
wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.
3. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku
gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi 4 dni
robocze licząc od dnia:
1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze
zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez Puta Roca do Klienta
wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,
2) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry kartą
kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia
otrzymania przez Puta Roca potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot
realizujący płatności.
We wskazanych powyżej przypadkach 2 dni robocze przeznaczone są na skompletowanie
zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej do miejsca
wskazanego przez Klienta w zamówieniu, a następne 2 dni robocze przeznaczone są na
dostarczenie przesyłki przez przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.
5. W przypadku wybrania przez Klienta podczas składania zamówienia Salonu, jako miejsca
dostarczenia zamówionego towaru (to jest wybrania przez Klienta podczas składania
zamówienia opcji „Click & collect”), Klient zostanie powiadomiony przez Puta Roca o gotowości
zamówionego towaru do odbioru w Salonie wybranym przez Klienta w zamówieniu za
pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) oraz za pośrednictwem
wiadomości tekstowej sms, przesłanych na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz
numer telefonu zgodnie z danymi podany przez Klienta w formularzu zamówienia lub w Koncie
Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta.
6. W celu odbioru zamówionego towaru w Salonie, Klient przedstawi pracownikowi Puta Roca w miejscu odbioru
towaru numer zamówienia, zamieszczony również w otrzymanych od Puta Roca wiadomościach
informujących o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Salonie, a także wskaże imię
i nazwisko Klienta wskazane w formularzu zamówienia.
7. Zamówiony towar, dostarczony do Salonu, pozostaje
gotowy do odbioru przez Klienta we wskazanym powyżej Salonie przez 7 dni od daty doręczenia
Klientowi powiadomienia o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Salonie za
pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) oraz za pośrednictwem
wiadomości tekstowej sms, o których mowa w punkcie 5 powyżej. Zamówiony towar może
zostać odebrany przez Klienta w Salonie wskazanym w zamówieniu w godzinach jego otwarcia.
8. W przypadku gdy odbiór zamówionego towaru przez Klienta nie będzie możliwy w terminie
określonym w punkcie 7 powyżej, Klient i Puta Roca mogą uzgodnić inny termin odbioru towaru.
9. W przypadku gdy Klient nie odbierze zamówionego towaru w Salonie  
w zamówieniu w terminie określonym w punkcie 7 lub punkcie 8 powyżej, Puta Roca ma prawo
odstąpić od umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim
odstąpieniu od umowy sprzedaży. Kazar może wykonać prawo odstąpienia od umowy
sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od daty bezskutecznego
upływu terminu do odbioru zamówionego towaru przez Klienta, określonego w punkcie
7 i punkcie 8 powyżej.
10. Po zamówieniu towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego Klientowi doręczona zostanie
faktura lub paragon obejmująca przedmiot zamówienia,
11. Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej, faktura o której mowa w ust. 10 doręczona zostanie Klientowi
w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail, o którym mowa w § 3 ust. 6
niniejszego regulaminu, załącznika zawierającego fakturę w formacie PDF (.pdf). W ten sam
sposób doręczane będą korekty faktur.
12. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur
elektronicznych w sposób wskazany w ust. 10 i 11 powyżej z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.
13. Obejmująca przedmiot zamówienia faktura w formie papierowej zostanie wysłana na żądanie
Klienta. W celu otrzymania faktury Klient może zwrócić się w szczególności na adres poczty elektronicznej info@putaroca.pl.
Żądanie wystawienia faktury w formie papierowej powinno zawierać numer zamówienia oraz
adres doręczenia faktury. Korekty faktur dostarczonych Klientowi w formie papierowej będą
doręczane Klientowi również w formie papierowej.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz.
134.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej
umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy,
zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od
umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi
Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Puta Roca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia
jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub
wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje
wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie
ostatniego towaru, partii lub części,
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy informując Puta Roca o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy
w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą lub kurierem na adres:
Puta Roca, opaczewska 11/12, 02-368 Warszawa, z dopiskiem „Zwrot” 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od
umowy, którego wzór jest dostępny do pobrania lub napisac je odrecznie
4. Zgodnie z ustawą klient ma obowizek dostarczyć dokument o odstąpieniu od umowyw terminie do 14 dni kalendarzowych 
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Puta Roca
przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Puta Roca
niezwłocznie, za pośrednictwem firmy kurierskiej, nie później jednak niz 14 dni od dnia, od otrzymania produktu lub przeslania oświadczenia w formie papierowej Puta Roca o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli
Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres:
Puta Roca, opaczewska 11/12, 02-368 Warszawa, z dopiskiem „Zwrot”.
Sklep Puta Roca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki wysłane, inną drogą niż firma kurierska.
7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w szczególności opłatę za przesyłkę, cła
i podatki związane ze zwrotem towaru.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Puta Roca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi
wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów, jednak
z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Puta Roca,
z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 12 poniżej.
9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Puta Roca przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu
płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym
zwrotem. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na
rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.
10. Puta Roca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.
12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r.
poz. 134), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta tj. np ze złota proby 585. Każdy produkt wykonany ze złota próby 585 jest produktem wykonywany na indywidualne zamowienie klienta - nie mamy go w asortymencie. Klient składając zamowienie zleca nam wykonanie produktu, którego nie mamy „na półce”. Odlanie elementów w złocie
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tj. Wszelkiego rodzaju grawery, modyfikacje zamiana kamieni etc. 
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Puta Roca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Puta Roca 
ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018,
poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład na piśmie na adres Biura Obsługi Klienta
Puta Roca, opaczewska 11/12, 02-368 warszawa z dopiskiem „Reklamacja” bądź mailowo.
Reklamacji- ze względów technicznych nie można składać telefonicznie.Rozpatrzenie reklamacji nie jest jednoznaczne z czasem wymiany lub naprawy. W związku z tym, że nasze produkty wykonywane są na zamówienie, czas naprawy może wynieść od 14 do 30 dni. Zastrzegając przy tym, że niekiedy może on się wydłużyć do 90 dni.  
3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do
korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana
odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za
pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru,
dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez
Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem
reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia
paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść
dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać,
i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Puta Roca dostarczyć
wadliwy towar do miejsca wskazanego w §8 punkt 2 niniejszego Regulaminu.
5. Puta Roca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany
zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
6. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną,
w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@putaroca.pl
7. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną
powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty
elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu
zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na
który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź
na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż
adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub
w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania
o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi
jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji
zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz
udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie
poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Kazar zwróci się do
Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do
których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów:www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe
_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uok
ik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania
indywidulanego sporu między Konsumentem a Puta Roca , korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej
miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony
internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją
transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji
dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum
Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania
z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Puta Roca:
1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Kazar przez
umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub
przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy
wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
z zawartej umowy sprzedaży.
5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie
prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo
wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Podkarpackiego
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: www.wiih.rzeszow.pl. Wykaz
wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych
wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz
z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy
Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do
spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu
rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie
pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów
zawieranych z konsumentami.
7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów
konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania
sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy
2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie
i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami
i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów
sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi
w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.
Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej Puta Roca do kontaktu
z Klientami: info@putaroca.pl
 

§ 10 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Puta Roca.
Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz
wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji
handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta
adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana spersonalizowana i dobrana do
indywidualnych potrzeb Klienta jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail).
Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie towarów Kazar, nowych kolekcjach,
aktualnych promocjach oraz inne informacje o towarach oferowanych przez Puta Roca Newsletter
wysyłany jest nieodpłatnie.
3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany
adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować
z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera,
wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie
wybierając przycisk „Wypisz się”.

§ 11 Dane osobowe i polityka prywatności
 
1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz Użytkowników Sklepu jest Puta Roca
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient lub Użytkownik Sklepu może
skontaktować się z naszym działem, pisząc na adres: info@putaroca.pl.
3. Podanie danych osobowych przez Klientów i Użytkowników Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek
w niektórych przypadkach konieczne do realizacji zakupu. Dane osobowe Użytkowników Sklepu
przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia
stosownej zgody, do marketingu naszych towarów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter
(rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – SMS, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe
Klientów przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych
towarów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy
kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Użytkownika Sklepu
w sklepie on-line, marketingu towarów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona
zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu
realizacji umowy.
5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika Sklepu zgody
lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia, w przypadku Klientów.
6. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przekazywać będziemy do firm obsługujących nas
w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe.
W przypadku Klientów, ich dane mogą być również przekazywane do firm realizujących dostawę
towaru.
7. Każdy Klient oraz Użytkownik Sklepu ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich
sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia
przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
8. W oparciu o dane osobowe Klientów oraz Użytkowników Sklepu, dochodzić będzie do ich
profilowania, tj. na podstawie ich aktywności w serwisie, przeglądanych produktów, będziemy
przedstawiać Klientom oraz Użytkownikom Sklepu, dobrane do ich zainteresowania inne
produkty, które mogą ich zainteresować. Klient oraz Użytkownik Sklepu w każdej chwili ma
prawo do wniesienia sprzeciwu na w/w działanie, zgodnie z zapisami zawartymi w Polityce
prywatności i plików cookies.
9. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które
są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej
wycofaniem.
10. Sklep internetowy Puta Roca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne,
które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym
Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano
połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep
online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego
połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
11. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”
przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu,
dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja
podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
12. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać
wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania,
w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym
wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
13. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej
przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika
przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości
Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym
z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu
do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne
wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.
14. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności
znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej
Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” 
 
§ 12 Płatności kartami płatniczymi
1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
2. Obsługa kart płatniczych:Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic
 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod
adresem www.putaroca.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie
internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.)
3. Puta Roca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa,
a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie
mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów
prawa.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego
w zakładce „Regulamin” pod adresem www.putaroca.pl .
 Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie
internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego
Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie,
zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego
następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji
dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
5. Puta Roca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn
prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu Klienci są informowani przez
umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.kazar.com/pl/sklep wiadomości
o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji
na stronie Sklepu internetowego www.kazar.com/pl/sklep przez okres co najmniej 14 kolejnych
dni kalendarzowych. W przypadku zmian Regulaminu dotyczących świadczenia usługi Konta
Klienta lub dotyczących danych osobowych lub polityki prywatności, Klienci, którzy dokonali
w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o takiej
zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany
w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed
wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie
podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni
kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin
będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile
w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Puta Roca - w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu
umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 punkt 9 niniejszego
Regulaminu.
6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia
złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie
z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia
przez Klienta.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity
Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także
przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2020 r. i obowiązuje do umów
zawartych od tego dnia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
gtag('config', 'AW-671929819');
;
Sklep internetowy Shoper.pl